Dotacje

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa Spółka Akcyjna

zrealizowało projekt dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego DROGOWNICTWA S.A.”

Nr Umowy: POPW.01.05.00-06-0280/20-00
Dofinansowanie projektu: 91 826,46 PLN
 


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drogownictwa Spółka Akcyjna


realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7.
Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań w firmie PPU Drogownictwa S.A.”
Cel projektu: celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy PPU Drogownictwa S.A. na rynku krajowym i międzynarodowym
poprzez wdrożenie wyników posiadanych własnych badań B+R i na ich bazie wprowadzenie do oferty firmy innowacji w postaci nowej usługi:


1/usuwanie oznakowania poziomego metodą wodną oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego;
2/usuwanie/czyszczenie metodą wodną.

Nr Umowy: RPLU.03.07.00-06-0009/20-00
Wartość projektu: 1 243 117,68 PLN
Dofinansowanie projektu: 606 398,86 PLN


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DROGOWNICTWA S.A.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
,,Ekspansja firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DROGOWNICTWA S.A. na nowe rynki zagraniczne promująca usługę w postaci oznakowania poziomego dróg”
Opis projektu:
Firma PPUD S.A. po wnikliwej analizie wybranych rynków podjęła decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowe rynki zagraniczne tj. rynek ukraiński oraz fiński.
Usługą, którą Spółka chciałaby promować na rynkach zagranicznych jest usługa związana z oznakowaniem poziomym dróg. PPUD S.A. jest jednym z liderów rynku poziomego oznakowania dróg, posiada wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń. Realizuje prace zlecone m.in. przez Zarządy Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, Gminy oraz Miast.

W celu świadomego i rozważnego wejścia na ukraiński i fiński rynek oznakowania poziomego dróg zaplanowano następujące kroki:
1. Zakup usługi doradczej, w tym w przeważającej mierze zawierającej usługi marketingowe, która pomoże wypromować markę na wybranych rynkach. Na usługę będą składać się grupy usług:
a) doradcze związane z przygotowaniem ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizę rynkową,
b) marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na nowych rynkach docelowych.
c) zakup środków trwałych w postaci retroreflektometru wraz z przyczepami zabezpieczającymi z tablicami U-26 i U-27
d) zakup wartości niematerialnych w postaci aplikacji i GPS
e) selekcja i poszukiwanie klientów
f) pogłębione aspekty doradcze.

Czas trwania projektu określono na: 01.03.2021 – 31.03.2022 r.

Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. rynku ukraińskim oraz fińskim.

Planowane efekty:
1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Ukrainy i Finlandii.
2. Zwiększenie przychodów poprzez wzrost eksportu, co najmniej o 20% w stosunku do 2020 roku.
3. Rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.
4. Uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje np. zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do zwiększania możliwości wytwórczych.
5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Wartość projektu: 828 097,50 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego:
572 262,50 PLN
 

 
 
    Copyright © 2022 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.. All rights reserved
Wizytorów: 150851, dziś: 37